BOSTRYX et BOSTERYCHUS

BOSTRYX et BOSTERYCHUS
Grace Βόςτρυχος, dictus est globus nodusve crinium calamistrô invicem implexus et intortus cincinnus, quem etiam πλόκαμον Graeci Grammatici item τριχῶν κόνδυλον, dixêre. Proprie de crine muliebri, qui multos plerumque flexus et spiras habebat, ut ex veterib. nummis videre est. Hesych. βόςτρυχοι, πλόκαμοι. Item, Βοςτρυχιδῆ, πολυκαμπῆ. Qui vero in botryonem unum vel coryrabium collectus esset, βότρυν appellavêre. Unde Poeta.
------- Χρυσέης ξανθότριχα βότρυν ἐθείρης.
Agathias in Epigramm.
------- καὶ τὸ πρόσωπον
Πλῆξε καὶ ἐυπλέκτου βότρυν ἔρηξε κόυης etc.
Ex βότρυς, botrum et botronem fecêre Latini, unde botronatus apud
Tertullianum et Cyprianum, capitis ornatus, quô βοτρυδὸν i. e. in morem uvae congestus est et accumulatus crinis. Tertullian. de cultu Femin. Nullam de conchylio vestem Esaias increpet, nullas lunulas reprobet, nullum botronatum retundat. Pro quo crispantem capillum, apud Esaiam c. 3. v. 20. legere est. Βότρυς certe et βόςτρυχος, crispans capillus est. Ε῞λικες etenim et cincinni intorti crinium, granis uvae assimilantur. Hinc tota compago comarum, ex multis eiusmodi granis constans et cincinnis, Botrus et Botronatus. Sed et ςπατάλιον hoc genus dixêre, forte quod hôc modô in unum collectus crinis aureâ spatale vel spataliô vinciretur. Item corymbium etc. Cuiusmodi ruforum cirnium globum graphice in Achate expressum se habuisse Salmas. refert, ad Solin. p. 763. et seqq. Vide quoque insra.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.